LISTA SINTETIZATĂ DE ACTE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA LTPR”M.MARINCIUC”

 1. Statutul Liceului Teoretic cu Profil Real ,,Mihai Marinciuc”
 2.  Metodologia de admitere a elevilor în învățământul liceal, aprobată prin ordinul ministrului nr.454 din 07 iunie 2017
  https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_metodologie_admitere_liceu-2017.pdf
 3. Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul primar şi secundar
  https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_modificare_regulament_evaluare.pdf
 4. Regulamentul-cadru cu privire la funcționarea consiliului de administrație al instituției de învățământ general
  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120901&lang=ro
 5. Referenţialul de evaluare a competenţelor specifice formate elevilor
  https://mecc.gov.md/sites/default/files/referentialul.pdf
 6. Instrucțiunea privind evaluarea și dezlovtzrea elevului din învățământul primar și secundar general
  https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_instructiune_comportament_0.pdf
 7. Regulamentul de organizare și funcționare a claselor și grupelor cu program prelungit
  https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_1096_30.12.16.pdf
 8. Regulamentul – tip de organizare și funcționare a Consiliului de Etică al instituției de învățământ general
  https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_regulament_consiliul_etica_institutii.pdf
 9. Regulamentul – tip de orgnizare și funcționare a instituțiilor de învățămînt primar și secundar, ciclul I și II
  https://mecc.gov.md/sites/default/files/regulament_organizare_si_functionare_institutii_invatamint_gene.pdf
 10. Standarde de competență profesională ale cadrelor didactice din învățămîntul general
  http://edu.gov.md/sites/default/files/standarde_cadre_didactice.pdf
 11. Standarde de competență profesională ale cadrelor manageriale din învățămîntul general
  http://edu.gov.md/sites/default/files/standarde_cadre_manageriale.pdf
 12. Codul Educației
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355156
 13. Reglementări şi proceduri specifice privind evaluarea finală şi certificarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale incluşi în instituţiile de învăţămînt general obligatoriu
  https://mecc.gov.md/sites/default/files/document/attachments/reglement-gri_yai_proceduri_specifice.pdf
 14. Ordinul de aprobare și Metodologia de evaluare a dezvoltării copilului Metodologiei de organizare și funcționare a Centrului de Resurse pentru Educația incluzivă
  https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_me_nr_100_26_02_2015.pdf
 15. Dispoziția cu privire la organizarea deplasărilor grupurilor de elevi peste hotarele republicii
  https://mecc.gov.md/sites/default/files/dispozitie_deplasare_copii.pdf
 16. Ordinul privind aprobarea și Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director și director adjunct în instituţiile de învăţămînt general
  https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_163_din_23_martie_2015.pdf
 17. Repere metodologice privind activitatea psihopedagogului în instituțiile de învățământ general
  https://mecc.gov.md/sites/default/files/reglementari_psp_mv.pdf
 18. Repere metodologice privind activitatea cadrului didactic de sprijin în instituțiile de învățământ general
  https://mecc.gov.md/sites/default/files/reglementari_cds_mv.pdf
 19. Regulamentul de asigurare a securității datelor cu caracter personal prelucrate de către Ministerul Educației în procesul de utilizare a Sistemului de cartografiere a școlilor, gimnaziilor și liceelor protectia datelor                      
 20.  Cadrul de referință al Curriculumului Național
  https://mecc.gov.md/sites/default/files/cadrul_de_referinta_final_rom_tipar.pdf
 21. Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2020-2021
  https://mecc.gov.md/sites/default/files/_plan-cadru_2020-21_ro_ru_final_21.05.2020_site_mecc.pdf
 22. Regulament cu privire la organizarea formării profesionale continue                   
 23. Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din instituțiile de învățământ general, profesional tehnic și din cadrul serviciilor de asistență psihopedagogică. Aprobat prin Ordinul nr. 62 din 23 februarie 2018
  https://mecc.gov.md/sites/default/files/regulament_atestare.pdf
 24. Regulamentul de atestare a cadrelor de conducere din învăţămîntul preşcolar, primar, special, complementar, secundar şi mediu de specialitate
  https://mecc.gov.md/sites/default/files/regulamentul-conducere_0.pdf
 25. Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
 26. Procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţământ în caz de abuz, neglijare, expoatare, trafic al copilului. Anexa nr 1 la Ordinul 77 din 22.02.2013.
 27. Ordinul nr. 153/1043/1042/293 al Ministerului muncii şi protecţiei saciale şi familiei, Ministerului Educaţiei, Ministerului Sănătăţii, Ministerului afacerilor interne Cu privire la aprobarea Fişei de sesizare a cazului suspect de violenţă, neglijare, expoatare şi trafic al copilului.
 28. Instrucţiunea cu privire la mecanismul de cooperare intersectorială pentru prevenirea primară a riscurilor privind bunăstarea copilului. HG nr. 143 din 12.02.2018.
 29. Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţii de risc şi a copiilor separaţi de părinţi.
 30. Legea nr. 241 – XVI din 20.10.2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane.